Tankar om varumärken – kraftfulla och modiga satsningar

Varumärkesarbetet blir mer och mer viktigt i en tid där omvärlden snabbt förändras och vi behöver vara tydliga och relevanta. Förändring är del av vår vardag och vi får mer än fem gånger så mycket information per dag som för 30 år sedan. Kunders, medarbetares och samarbetspartners behov, önskemål och förväntningar förändras samtidigt som ny teknik möjliggör att nå ut och arbeta på nya sätt. 

En tydlig målbild vad gäller position och varumärke är grunden för en framgångsrik verksamhet oavsett typ och storlek. Vi måste kunna svara på varför målgrupperna ska välja oss.  Varumärkesarbetet är en grund för att nå affärs- och verksamhetsmål. 

När varumärket används som ett verktyg för att nå affärs- och verksamhetsmål handlar det kanske minst av allt om klassisk reklam. Det handlar om en tydlig vision och målbild som kan styra och guida alla delar av organisationen. Ett starkt varumärke byggs i steg ett genom interna satsningar och att alla medarbetare drar åt samma håll. Först då får vi effekt av de externa satsningarna. Varumärket ska guida lika mycket inom utvecklingsarbete, inköp, produktion, HR som inom försäljning, marknadsföring och kommunikation. 

Att tro på varumärkets betydelse och vikt är en gammal tanke som håller och blir allt viktigare i en ny värld där vi inte har råd att vara splittrade eller otydliga genom motsägelsefulla budskap och strategier i våra kanaler eller satsningar. En helhetssyn och tydlig målbild för varumärket och vad vi erbjuder är en grund för att våga göra kraftfulla och modiga satsningar som slår igenom bruset och som förmedlas vidare i det nya kommunikationslandskapet där ”alla kommunicerar med alla”. Satsa för att sticka ut!