Keep it simple! Nå uppsatta mål med gemensamma krafter!


Många företag och organisationer har behov av en tydligare riktning. Trots många (och kanske just därför att de är många) målformuleringar upplever medarbetarna att de inte har ett tydligt uppdrag eller tydliga mål. Det finns behov att uppdatera affärs-och verksamhetsplaner och gå igenom dem för att se om de fortfarande är relevanta oh förankrade. Och framför allt; måste organisationen tillsammans ha en tydlig och gemensam plan för att nå målen. 

  • Ingen strategi utan tydliga och genomförbara aktiviteter.
  • Inga aktiviteter utan koppling till vision och strategiska mål

Vi använder oss av en steganalys–  från insamling av extern och intern fakta och analys till målbild, strategi och aktivitetsplan. Stegen följs oavsett om det handlar om en mer omfattande process med många deltagare och workshops eller ett par timmars rådgivning med en affärs- eller verksamhetansvarig. 

En grundbult är en ”one-page strategy” – nuläge, målbild o vägen dit ska kunna kommuniceras på en sida. Här kan beståndsdelarna variera för att vara relevanta för den specifika organisationen. Keep it simple!